Scheimuurcommissie Antwerpen

Algemene voorwaarden

De commissie baseert haar advies enkel op basis van de bezorgde documenten. Het is evenwel mogelijk dat bijkomende of andere documenten of een onderzoek ter plaatse andere elementen aan het licht zouden brengen waarvan de commissie niet op de hoogte is en waarvoor voorbehoud wordt gemaakt. De commissie tracht technische en/of juridische elementen in haar advies te betrekken, doch dit is niet steeds eenvoudig aangezien bijvoorbeeld een voorstel tot goede technische oplossingen, niet steeds juridisch realiseerbaar blijkt of omgekeerd dat bepaalde bindende regels verplichten tot een oplossing die daarom niet meteen de technisch beste is. Dit advies is dan ook facultatief en niet bindend. Daarbij wordt getracht een oplossing aan te reiken die vanuit het perspectief van de commissie als redelijk aanvaardbaar wordt aanzien, zonder te pretenderen of te garanderen dat dit de (enige) (juiste) oplossing is. Vaak heeft de voorgelegde problematiek ook betrekking op of repercussies voor de aangelegen eigendommen en/of de rechten van derden. De toepassing van de burenhinderleer (evenwicht tussen de eigendommen op grond van art. 544 B.W.) en/of de figuur van “rechtsmisbruik” vraagt vaak een in concreto beoordeling waarvan niet te voorspellen is of het oordeel van de commissie bijvoorbeeld ook gevolgd zou worden door de rechtbank indien het geschil daar zou worden voorgelegd. Een rechterlijk oordeel kan derhalve steeds afwijkend zijn van dit van de commissie.

De commissie en/of haar leden, collectief en individueel, exonoreren zich van elke aansprakelijkheid die betrekking heeft op haar taken en adviezen (bv. voor eventuele schade die het gevolg zou zijn van het (geheel of gedeeltelijk) aanwenden of navolgen van het door haar verstrekte advies). Het advies vertolkt louter het standpunt van de commissie en het bindt niemand. De aanvrager van het advies blijft zelf verantwoordelijk om in te schatten welke zijn rechten en plichten zijn, desgevallend door eigen technische of juridische raadgevers aan te stellen die de waarde van het advies kunnen beoordelen. Indien niettegenstaande deze uitdrukkelijke exonoratie en waarschuwingen toch enige aansprakelijkheid van de commissie en/of de leden hiervan zou worden vastgesteld, op welk vlak dan ook, dan is deze, alleszins beperkt tot max. het dubbele van het bedrag dat betaald werd voor het verkrijgen van het advies.

De voorgaande beperkingen en exonoraties inzake aansprakelijkheid gelden niet voor het geval van bedrog.

De beperkingen van aansprakelijkheid zullen verder steeds geïnterpreteerd worden in de zin dat zij rechtsgeldig zijn. Ingeval een beperking van aansprakelijkheid waarin hier voorzien wordt in bepaalde hypotheses niet rechtsgeldig zou zijn, zal dergelijke hypothese geacht worden niet bedoeld te zijn. Indien één of meerdere bedingen van deze algemene voorwaarden enige wettelijke beperking zou overschrijden, zal de betreffende bepaling of het gedeelte ervan niet nietig of ongeldig zijn, maar automatisch worden verminderd of beperkt tot het maximum dat is toegestaan onder het toepasselijke recht.

De vraag om advies en/of de betaling hiervoor en/of het (al dan niet geheel of gedeeltelijk) gebruik maken van dit advies, impliceert de aanvaarding van bovenstaande bepalingen.