Scheimuurcommissie Antwerpen

Richtlijnen

SCHEIDINGSMUREN ALGEMENE REGELS

Toelichting - Algemene regels

Voor deze regelgeving gelden in volgorde de regels van het Burgerlijk Wetboek, de regels van het administratief recht, inclusief de bestaande plaatselijke bouwveror-deningen en het gewoonterecht.

Een scheidingsmuur heeft een ruimere functie dan enkel een dragende muur. Hij beschermt tevens tegen regendoorslag, geluid, brandoverslag, isolatie en privacy.

Scheidingsmuren moeten garanderen om beide buren toe te laten hun perceel op een zo efficiënt en economisch mogelijke manier te benutten met inachtname van boven vernoemde functies.

De regeling en PV van muurovername wordt opgesteld vooraleer de bouwwerken aan te vatten.

Scheidingsmuren moeten altijd worden opgetrokken in materialen voorzien in de gemeentelijke bouwverordening, zodanig dat die door beide eigenaars op de meest flexibele manier kunnen benut en hersteld worden.

Het thermische isolatie aspect moet opgelost worden aan de zijde van de te bouwen en/of te wijzigen constructie. Het behalen van de op dat moment van kracht zijnde EPB-regelgeving, kan nooit afgewimpeld worden op het naburig erf.

De scheidingsmuur mag langs de vrije buitenzijde enkel beschermd worden tegen vochtinfiltratie. De totale maximale dikte bedraagt 6 cm.

Bij verbouwing, uitbreiding of renovatie van een bestaande scheidingsmuur, moet het nieuwe gedeelte muur op dezelfde conceptuele wijze worden verder gebouwd als de oorspronkelijke muur, met eventuele differentiatie van de gebruikte materialen. De minimale dikte zal steeds 18cm bedragen.

Boven de scheidingsmuur mogen geen dakranden geplaatst worden maar moeten muurkappen geplaatst worden van het type voorzien in het borderel van eenheidsprijzen. Boven het hoogste aansluitende dakafschot bij platte daken moet een brandmuur opgetrokken worden volgens de bepalingen van de brandweer. Bij ontstentenis van deze bepalingen moet een minimale hoogte van 30cm gerespecteerd worden. De aansluiting tussen de scheidingsmuur en de afdekking boven moet altijd overlappend wind- en waterdicht gemaakt worden.

De fundering van de scheidingsmuur moet altijd massief zijn (niet gesplitst) of voor zover een stabiliteitsstudie een gelijkwaardige oplossing kan garanderen.

SCHEIDINGSMUREN VOORSCHRIFT IN VERKAVELINGEN

Toelichting - Stedenbouwkundig voorschrift

Voor deze regelgeving gelden in volgorde de regels van het Burgerlijk Wetboek, de regels van het administratief recht, inclusief de bestaande plaatselijke bouwveror-deningen en het gewoonterecht.

Een scheidingsmuur heeft een ruimere functie dan enkel een dragende muur. Hij beschermt tevens tegen regendoorslag, geluid, brandoverslag, isolatie en privacy.

Scheidingsmuren moeten garanderen om beide buren toe te laten hun perceel op een zo efficiënt en economisch mogelijke manier te benutten met inachtname van boven vernoemde functies.

Scheidingsmuren

Scheidingsmuren moeten te paard op de grenslijn opgetrokken worden.

Ontdubbelde en isolerende scheidingsmuren zijn slechts toegestaan in zoverre:

  • zij te paard worden opgetrokken op de grenslijn
  • beide ontdubbelde muren een voldoende dragende functie garanderen
  • zij bij de bouwaanvraag het akkoord dragen van beide aanpalende eigenaars.

Bouwaanvragen moeten ondubbelzinnig de gekozen manier van scheidingsmuren weergeven.

WERKWIJZE VOOR OVERNAME SCHEIMUREN

versie dd. 1 januari 2001

1. Alvorens een niet gemene scheimuur geheel of gedeeltelijk in gebruik te nemen dient deze gemeen gemaakt te worden door de waarde ervan schriftelijk en bij onderlinge overeenkomst vast te stellen tussen de eigenaar van de muur (overlater) en de aanpalende eigenaar (overnemer) en door de waarde van de gemeen te maken delen onmiddellijk te betalen.

2. Indien de waarde niet nauwkeurig kan vastgesteld worden vóór de ingebruikname, zal de waarde onder voorbehoud bepaald worden. In dit geval dient een voorschot, gelijk aan de voorlopig bepaalde waarde betaald te worden vóór de ingebruikname. Zodra alle berekeningselementen definitief gekend zijn, wordt de akte van overname opgemaakt en wordt het saldo afgerekend.

3. De overnamewaarde wordt berekend volgens het eenheidsprijzenborderel geldig voor de periode waarin het akkoord bedongen wordt en het totaal verschuldigd bedrag vereffend wordt. De gemeenmaking van de scheimuur gebeurt slechts voor de delen welke in gebruik genomen worden door de overnemer, tenzij de overlater ingevolge gemeentelijke verordeningen tot een bepaalde bouwwijze verplicht werd aan dewelke de overnemer ook onderworpen zou geweest zijn wanneer hij destijds zelf als eerste had gebouwd.

4. De registratie van de akte van overname, door de zorgen en op kosten van de overnemer, is wettelijk verplicht binnen de 4 maanden na de datum van het akkoord.

5. De eenheidsprijzen houden rekening met alle gebruikelijke uitgaven en kosten, gemaakt om de scheimuur op te richten; zij bevatten alle prijsbepalende elementen welke door de overlater bij de oprichting van de muur betaald werden. De waarde van de muur wordt bepaald op basis van de hoeveelheden en van de eenheidsprijzen van het borderel. De waarde van een scheimuur is steeds in functie van de aard, de dikte en de staat van bewaring, onder andere de oriëntatie, de bekleding en de ouderdom.

6. De eenheidsprijzen van het metselwerk in fundering en in opstand zijn berekend op basis van muren van 28 cm dikte en tot maximum 13 m boven de straatpas. Per 6 m meerhoogte wordt een samengestelde verhoging van 5 % toegepast.