Scheimuurcommissie Antwerpen

Privacy

01/01/2021

De Scheimuurcommissie Antwerpen voldoet aan alle toepasselijke wettelijke verplichtingen op het vlak van privacy en gegevensbescherming, zoals onder andere de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
De Scheimuurcommissie Antwerpen informeert de betrokkene over de verzamelde persoonsgegevens en zorgt ervoor dat de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens aan eventuele derden rechtmatig gebeurt. Indien nodig, zal ook de toestemming van betrokkenen gevraagd worden.
De Scheimuurcommissie Antwerpen zal de persoonsgegevens enkel gebruiken overeenkomstig de Privacy Policy, die beschikbaar is op de website www.scheimuurcommissie.be
Deze Privacy Policy reguleert alle informatie omtrent de verzamelde gegevens van klanten, overheden en derden. Deze informatie kan onder andere bestaan uit persoonlijke contactgegevens, facturatiegegevens, gegevens over afmetingen van gronden en onroerende goederen, technische informatie etc.
Privacy policy

01/01/2021

1. Scheimuurcommissie Antwerpen PRIVACY VERKLARING

Deze Privacy Verklaring (de “Verklaring”) is van toepassing op de informatie en persoonsgegevens, verzameld door:
Scheimuurcommissie Antwerpen
pa Statiestraat 119 2070 Zwijndrecht
hierna “Scheimuurcommissie Antwerpen”, “wij” of “ons”
De Scheimuurcommissie Antwerpen vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk en wil u – als betrokkene – zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met uw Persoonsgegevens en uw privacy gebeurt. Alle benamingen met hoofdletter die niet gedefinieerd zijn in deze Verklaring, hebben de betekenis zoals gedefinieerd in de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (“Algemene Verordening Gegevensbescherming” of “AVG” of “GDPR”). Uw Persoonsgegevens en uw privacy worden beschermd door de Scheimuurcommissie Antwerpen in overeenstemming met de Belgische en Europese regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Lees deze Verklaring zeer aandachtig. Hieronder worden niet enkel uw rechten omschreven, maar ook de manier waarop u deze rechten kan uitoefenen.

2. Wie verwerkt uw Persoonsgegevens en hoe kan u ons bereiken?

De Scheimuurcommissie Antwerpen is Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw Persoonsgegevens die de Scheimuurcommissie Antwerpen via verschillende kanalen doorgeeft. De Scheimuurcommissie Antwerpen heeft Jan Van Gaens aangesteld, bij wie u steeds terecht kan voor vragen omtrent uw privacy en de verwerking van uw Persoonsgegevens. Jan Van Gaens is bereikbaar via:
Jan Van Gaens
e-mail: jan@scheimuurcommissie.be

3. Welke Persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt?

De Scheimuurcommissie Antwerpen verwerkt verschillende soorten van Persoonsgegevens. Mogelijks worden (o.a.) onderstaande Persoonsgegevens door de Scheimuurcommissie Antwerpen verwerkt:
Persoonlijke gegevens klant: naam, voornaam, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, facturatiegegevens klant, IBAN bankrekeningnummer, facturatieadres, - naam en – telefoonnummer
Gegevens omtrent gronden en onroerende goederen:
Afmetingen, waarden, informatie omtrent afpaling, kenmerken onroerend goed, staat onroerend goed, details gemeenmaking, historische gegevens van gronden en onroerende goederen, kadastrale gegevens
Persoonlijke gegevens derden:
naam, voornaam, woonplaats, telefoonnummer, e-mail
Gegevens omtrent gronden en onroerende goederen van derden:
Afmetingen, regeling omtrent afpaling, details gemeenmaking, historische gegevens van gronden en onroerende goederen, kadastrale gegevens
Wij verwerken geen cookies.

4. Wat is het doel en de grondslag van de verwerking van uw Persoonsgegevens?

Het doel en de grondslag van de verwerking van uw Persoonsgegevens hangt voornamelijk af van de categorie van Persoonsgegevens waarover het gaat. Hieronder vindt u een overzicht van het doel en de grondslag van de verschillende Persoonsgegevens die wij verwerken.

Persoonlijke gegevens klant
Doel
De Scheimuurcommissie Antwerpen verzamelt deze gegevens om u te kunnen contacteren en de specifieke gemeten gegevens bij de juiste persoon en grond te plaatsen.
Grondslag
Wettelijke verplichting, uitvoering van de overeenkomst


Facturatiegegevens klant
Doel
De Scheimuurcommissie Antwerpen verzamelt deze gegevens om de aangevraagde opdrachten te factureren aan de klant.
Grondslag
Uitvoering van de overeenkomst


Gegevens omtrent de gronden en onroerende goederen
Doel
De Scheimuurcommissie Antwerpen verzamelt deze gegevens om een verslag te kunnen opstellen en het aangevraagde onderzoek te kunnen verrichten. Hiervoor moeten alle gegevens over o.a. gedane metingen verzameld en bewaard worden. Voor verder onderzoek worden deze gegevens geïnventariseerd. In bepaalde gevallen zullen deze gegevens verzameld moeten worden in opdracht van de overheid om een taak van algemeen belang te volbrengen.
Grondslag
Uitvoering van de overeenkomst, gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting


Persoonlijke gegevens derden
Doel
De Scheimuurcommissie Antwerpent verzamelt deze gegevens, omdat ze bijdragen tot de opdracht en het verslag hierover. Om een optimaal onderzoek te kunnen uitvoeren is het mogelijk dat deze derden meerdere malen gecontacteerd moeten worden.
Grondslag
Gerechtvaardigd belang


Gegevens omtrent gronden en onroerende goederen van derden
Doel
De Scheimuurcommissie Antwerpen verzamelt gegevens, omdat deze gegevens in de meeste gevallen onlosmakelijk verbonden zullen zijn met de uit te voeren opdracht en noodzakelijk zijn voor een optimaal resultaat.
Grondslag
Gerechtvaardigd belang


Het gerechtvaardigd belang als grondslag wordt verantwoord ten aanzien van gegevens omtrent de gronden en onroerende goederen van de betrokkene en van derden, de persoonlijke gegevens van derden aangezien het voor ons belangrijk is om op basis van die informatie een volledig en correct onderzoek uit te voeren wat ten goede komt aan zowel het recht op informatie van de betrokkene als van derden. Het afmeten en afpalen van bepaalde gronden zal ook ten goede komen aan het recht op eigendom. Hier tegenover staat het recht op privacy, maar gelet op de gegevens die verzameld worden en het gebruik ervan is er hoe dan ook geen schending mogelijk van de grondrechten en/of fundamentele vrijheden van de gebruikers. In het licht van voorgaande opmerkingen is de afweging en het gerechtvaardigd belang dus ten gunste van de Scheimuurcommissie Antwerpen. De verwerking van Persoonsgegevens door de Scheimuurcommissie Antwerpen en andere informatie die u vrijgeeft, inclusief eventuele gevoelige persoonlijke informatie, is mogelijks noodzakelijk gelet op de uitvoering van de overeenkomst tussen u en de Scheimuurcommissie Antwerpen. In het geval dat u weigert om deze Persoonsgegevens te verschaffen, zullen we onze verplichtingen niet kunnen nakomen en kan u geen gebruik maken van onze diensten. De verwerking van Persoonsgegevens is mogelijks eveneens verantwoord o.b.v. een wettelijke verplichting. Zo zullen bepaalde metingen verricht moeten worden in opdracht van een rechtbank in het kader van een geschil. Om deze verplichting na te komen, moet de Scheimuurcommissie Antwerpen bepaalde van uw Persoonsgegevens verwerken. De voorgaande redenen zijn mogelijks niet exhaustief en de Scheimuurcommissie Antwerpen is te allen tijde gerechtigd om uw Persoonsgegevens te verwerken voor elke andere wettige reden. In dergelijke gevallen verwittigt de Scheimuurcommissie Antwerpen u zo snel mogelijk van die reden. Een actualisering van deze Verklaring kan zo een verwittiging uitmaken.

5. Ontvangen en delen van Persoonsgegevens

De Scheimuurcommissie Antwerpen ontvangt uw Persoonsgegevens o.a. wanneer:
• U de website bezoekt en u online een offerte aanvraagt;
• U bepaalde gegevens doorgeeft aan de Scheimuurcommissie Antwerpen

De Scheimuurcommissie Antwerpen zal steeds op minimale wijze uw Persoonsgegevens delen. Voor een optimaal onderzoek is het soms noodzakelijk dat we Persoonsgegevens delen met derden. U geeft dan ook uitdrukkelijk toestemming om uw Persoonsgegevens te delen zoals omschreven in deze Verklaring. Subverwerkers van de Scheimuurcommissie Antwerpen handelen steeds onder de verantwoordelijkheid van de Scheimuurcommissie Antwerpen. Indien de Scheimuurcommissie Antwerpen beroep doet op subverwerkers zal dit altijd gebeuren onder een verwerkersovereenkomst die beantwoordt aan de vereisten van de AVG en uw Persoonsgegevens zo goed mogelijk beschermt. De Scheimuurcommissie Antwerpen deelt uw Persoonsgegevens mogelijks mee aan derden, zoals notarissen, de rechtbank, het kadaster, de overheid, deskundigen en collega. De Scheimuurcommissie Antwerpen deelt of verkoopt uw Persoonsgegevens nooit met- of aan commerciële ondernemingen.


6. Doorgifte van Persoonsgegevens naar landen buiten de EER

In principe geeft de Scheimuurcommissie Antwerpen uw Persoonsgegevens niet door naar landen buiten de EER. Het is echter mogelijk dat we – via onze (sub)verwerkers - uw Persoonsgegevens wel doorgeven naar landen buiten de EER. Indien er in een specifiek land een minder strikte bescherming geldt voor Persoonsgegevens als binnen de EER, zorgen we er voor om een zelfde beschermingsniveau te bereiken (door bv. een overeenkomst hieromtrent af te sluiten met de verwerker die zich bevindt in een land buiten de EER).


7. Hoe worden mijn Persoonsgegevens bewaard?

De Scheimuurcommissie Antwerpen hanteert de volgende bewaringstermijnen van uw gegevens:
Persoonlijke gegevens klant 50 jaar
Facturatiegegevens klant 10 jaar
Gegevens omtrent de gronden en onroerende goederen 50 jaar
Persoonlijke gegevens derden 50 jaar
Gegevens omtrent gronden en onroerende gronden van derden 50 jaar
Wettelijk moeten boekhoudkundige gegevens minimum 7 jaar bijgehouden worden. Ook gegevens die vereist zijn voor het opmaken van de facturen moeten 7 jaar bijgehouden worden. Alle gegevens i.v.m. met een bouwdossier moeten 10 jaar bijgehouden worden en ook alle informatie die kadert in een onderzoek voor een rechtsplegingsdossier moet 10 jaar bijgehouden worden. Mochten er gegevens zijn die onder geen enkele bovenstaande termijn vallen, maar wel gerelateerd zijn aan diensten in opdracht de overheid zijn, dan is de termijn 30 maanden. Ook bij gegevens in het kader van een proces-verbaal van vaststelling is de bewaartermijn 30 maanden. Aangezien persoonsgegevens echter niet langer dan noodzakelijk bijgehouden mogen worden, is de minimum bewaartermijn gelijk aan de maximum termijn.
De Scheimuurcommissie Antwerpen bewaart uw Persoonsgegevens in haar eigen databanken en/of in de databanken van haar (sub)verwerkers. U kan steeds de geactualiseerde lijst van deze (sub)verwerkers bij ons opvragen.


8. Hoe worden mijn Persoonsgegevens beveiligd?

De Scheimuurcommissie Antwerpen heeft passende technische en organisatorische maatregelen, beschermingsmaatregelen en waarborgen uitgewerkt om uw Persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de toepasselijke Belgische en Europese regelgeving, en in het bijzonder, zonder daartoe beperkt te zijn, om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, fout gebruik of ongeoorloofde wijzigingen.
De Scheimuurcommissie Antwerpen past o.a. de onderstaande beveiligingsmethodes toe:
• Backup strategy
• Firewall
• SSH
• SSL certificates
• Disaster recovery strategy
• Snapshots
• Logging
En andere niet IT-matige beveiligingen:
• Vergrendelen van het archief
• Functionaris voor Gegevensbescherming of Coördinator voor Privacy aanstellen
• Vertrouwelijkheidsovereenkomst met medewerkers
• Verwerkersovereenkomst met partners en leveranciers
Bovendien heeft de Scheimuurcommissie Antwerpen met onze verwerkers een verwerkersovereenkomst afgesloten om uw Persoonsgegevens te beveiligen en intern verschillende maatregelen genomen op niveau van confidentialiteit. De Scheimuurcommissie Antwerpen doet alle redelijke/noodzakelijke inspanningen om de vertrouwelijkheid van uw Persoonsgegevens te beschermen. Ondanks de voormelde maatregelen dient u er zich van bewust te zijn dat er steeds risico’s verbonden zijn aan het verzenden van Persoonsgegevens over het internet. De veiligheid en bescherming van uw Persoonsgegevens kan nooit volledig worden gegarandeerd. In geen geval kan de Scheimuurcommissie Antwerpen verantwoordelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik van de Persoonsgegevens door een derde.


9. Welke rechten heb ik?

Indien en voor zover voorzien in de toepasselijke Belgische en Europese regelgeving, heeft u het recht:
a) op een bevestiging of de Scheimuurcommissie Antwerpen uw Persoonsgegevens al dan niet verwerkt en, in voorkomend geval, op toegang tot de Persoonsgegevens die de Scheimuurcommissie Antwerpen verwerkt;
b) op verbetering door de Scheimuurcommissie Antwerpen, zonder onnodige vertraging, van onnauwkeurige of onvolledige Persoonsgegevens;
c) om de Scheimuurcommissie Antwerpen uw Persoonsgegevens te laten wissen;
d) om uw Persoonsgegevens te verkrijgen en ze aan een andere Verantwoordelijke of Verwerker over te dragen;
e) om van de Scheimuurcommissie Antwerpen de beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens te verkrijgen, voor zover dit mogelijk is;
f) om uw Persoonsgegevens toegestuurd te krijgen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine-leesbaar formaat;
g) om in te gaan tegen de Verwerking van uw Persoonsgegevens en tegen het gebruik van uw Persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.
Deze rechten kan u uitoefenen door contact op te nemen met de Scheimuurcommissie Antwerpen via jan@scheimuurcommissie.be Indien en voor zover voorzien in de toepasselijke Belgische en Europese regelgeving, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit indien de verwerking van uw Persoonsgegevens de toepasselijke regelgeving schendt. In België is dit de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.


10. Wijzigingen aan deze Verklaring

De Scheimuurcommissie Antwerpen kan deze Verklaring te allen tijde wijzigen. De datum van de laatst gewijzigde versie staat rechts bovenaan de Verklaring. Wijzigingen worden op de website gepubliceerd zodat u te allen tijde op de hoogte blijft van de informatie die de Scheimuurcommissie Antwerpen verzamelt, hoe de Scheimuurcommissie Antwerpen deze informatie gebruikt en op welke manier de Scheimuurcommissie Antwerpen deze informatie deelt. Gewijzigde versies van deze Verklaring treden in werking tien (10) dagen na de publicatie ervan op onze website en zullen, indien noodzakelijk, steeds ter goedkeuring worden voorgelegd.


11. Toestemming tot vrijgave

U erkent, bevestigt en geeft uitdrukkelijk de toestemming aan de Scheimuurcommissie Antwerpen om uw Persoonsgegevens bekend te maken indien dit wettelijk vereist is of indien de Scheimuurcommissie Antwerpen te goeder trouw oordeelt dat dergelijke bekendmaking vereist is om:
a) te voldoen aan een lopend gerechtelijk onderzoek, gerechtelijk bevel of juridisch proces met betrekking tot uw gronden en onroerende goederen;
b) algemene voorwaarden van de Scheimuurcommissie Antwerpen af te dwingen;
c) te reageren op vorderingen tegen de Scheimuurcommissie Antwerpen naar aanleiding van Persoonsgegevens die de rechten van derden schenden;
d) de rechten, eigendom en veiligheid van de Scheimuurcommissie Antwerpen, haar werknemers, gebruikers en het publiek te vrijwaren.
De Scheimuurcommissie Antwerpen mag uw Persoonsgegevens bekend maken aan bevoegde politionele of gerechtelijke autoriteiten of andere officiële overheidsinstanties indien de Scheimuurcommissie Antwerpen dit, naar eigen oordeel, noodzakelijk of nuttig achten in verband met een onderzoek naar fraude, inbreuken op intellectuele eigendom of elke andere schadelijke activiteit, of indien we redelijkerwijs mogen vermoeden dat dergelijke activiteit de Scheimuurcommissie Antwerpen of uzelf kan blootstellen aan aansprakelijkheid.


12. Aansprakelijkheid

Indien de Scheimuurcommissie Antwerpen uw Persoonsgegevens rechtmatig aan een derde (andere dan een Verwerker of subverwerker) heeft bezorgd, is de Scheimuurcommissie Antwerpen niet aansprakelijk voor onrechtmatige verwerking of onrechtmatige gebruik door die derde. De Scheimuurcommissie Antwerpen is evenmin aansprakelijk indien derden uw Persoonsgegevens onrechtmatig verwerken of gebruiken en de Scheimuurcommissie Antwerpen passende technische en organisatorische maatregelen heeft getroffen om dergelijke onrechtmatige verwerking of gebruik tegen te gaan.


13. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding

Deze Verklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing bij elk eventueel geschil. De Belgische rechtbanken van het rechtsgebied Antwerpen, afdeling Antwerpen, zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Verklaring, behoudens het recht van de consument om een geschil voor te dragen bij de bevoegde rechter op basis van een dwingende wetsbepaling.